Recykling stłuczki
szklanej

Recykling to jedna z metod ochrony środowiska, której celem jest zmniejszenie ilości odpadów oraz oszczędzanie zasobów naturalnych.

Zgodnie z definicją recyklingu zawartą w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 39, poz. 251), recykling to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym, w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym przeznaczeniu, w tym też recycling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

W naszym działaniu przejawia się on ścisłą współpracą z ostatecznymi przetwórcami odpadów takimi jak huty szkła, huty metali, zakłady papiernicze, zakłady przetwórcze zużytego sprzętu elektronicznego. Produktem finalnym przerobu są towary o właściwościach zbliżonych do pierwotnych, przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Odpady
poremontowe

Odbieramy odpady wytwarzane w ramach prowadzanych prac budowlanych, rozbiórek i remontów.

Skontaktuj się