Elektrośmieci to wszystkie urządzenia działające niegdyś na prąd lub baterie. Należą do odpadów niebezpiecznych, które muszą być poddawane procesom odzysku i recyklingu.

Na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych umieszczony jest znak przekreślonego kontenera, informujący o zakazie wyrzucania elektryczności do zwykłego pojemnika przeznaczonego na odpady komunalne.

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nt 180, poz. 1495) sprzęt elektryczny i elektroniczny, wprowadzany do obrotu, musi być odpowiednio oznakowany i zbierany w sposób selektywny.

Producenci muszą także informować swoich klientów o systemie zbierania i roli, jaką spełniają w odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, oraz o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego z nim postępowania.

Monitory
 

Użytkownicy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zobowiązani są do oddawania sprzętu zbierającemu, posiadającemu odpowiednie uprawnienia do odbioru.

Panowie przed autem

Od 2006 roku SANIT TRANS jest wpisany do Ogólnopolskiego Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego jako odbiorca takiego sprzętu.